Cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội là một trong những chế độ quan trọng của chế độ an sinh giúp đảm bảo tối đa quyền lợi của người lao động. Đa số người lao động đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm việc tại doanh nghiệp và đóng BHXH qua tổ chức cung cấp IVAN nhưng muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Theo đó, những cách đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu sẽ được đề cập sau đây.

Theo khoản 1, Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định thì hiện nay, có 6 cách mà người lao động có thể áp dụng đóng BHXH để được hưởng lương hưu.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

– Đóng hàng tháng;

– Đóng 3 tháng một lần;

– Đóng 6 tháng một lần;

– Đóng 12 tháng một lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

– Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, mức đóng BHXH tự nguyện như sau:

– Đóng hàng tháng = 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện nay là 700.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện nay là 27,8 triệu đồng).

– Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần = 22% mức thu nhập tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 03 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 06 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

– Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

– Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau mà trong thời gian đó thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó: Dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Hưởng bảo hiểm xã hội một lần; Chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết.

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có). 

Hưởng tiền thai sản có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? 

Cá nhân có tài sản cho thuê dễ dàng nộp thuế điện tử

Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định tại điều 15 Nghị định 134/2015/nđ-cp hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;

Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;

Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;

Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

Thời điểm đóng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu  được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

 

No Comments

Post a Comment